در تاریخ 23/ 10 /95 کارگاه توجیهی تولید سولات عملکردی   با مدرسی آقای علیرضا لرستانی و به همت خانم مریم محمدی  کارشناس گروههای آموزشی شهرستان فارسان در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی برگزار گردیدو همکاران پس از  پایان تدریس و آشنایی با نکات   ، با نوشتن نمونه سوالات عملکردی به  تبادل تجربیات  پرداختند.