بنام خدا                                          نام و نام خانوادگی:

درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم                                                                                  تاریخ:

                  الف: پاسخ صحیح را انتخاب کنید .

1-به قسمتی از یک شهر یا روستا که در آن گروهی از مردم در همسایگی یک دیگر زندگی می کنند،چه می گویند ؟

الف)منطقه             ب)محله               ج)بخش           د)ناحیه

2-هدف مکان هایی برای تولید کالا یا دادن بعضی خدمات به مردم در محله چیست ؟

الف:رفع نیازهای ساکنان محله             ب :زیباسازی محله             ج:خدمت رسانی          د:همه موارد

 

3-در گذشته های بسیار دور ،یکی از مشکلات انسان ها چه بوده است ؟

الف:ساخت وسایل            ب:کشاورزی           ج:خانه                 د:فراهم کردن غذا

 

ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

1-تمدن مصر در کنار رود ................به وجود آمد .

2-با پیدایش شهرها بزرگ ،کم کم .................به وجود آمدند .

3-اولین ابزارهای انسان ،بیش تر .................بودند

ج:عبارت های درست و نادرست را با علامت (X)مشخص کنید .

1-هر استان تعداد ی شهر و روستا دارد .

2-جنوب شرقی بین دو جهت اصلی جنوب و شرق قرار دارد

3-تمدن لیدی در جنوب دریای مدیترانه بوده است .

د:به سوالات زیر با دقت و کامل پاسخ دهید .

1-چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم ؟

 

2-استان های کناره ی دریای خزر را نام ببرید؟

 

 

 

 

3-دانش جغرافیایی چه کمکی به ما می کند ؟

 

 

 

4-اولین روستاها چگونه بجود آمدند ؟

 

 

 

5-چه عواملی زمینه ساز اختراع خط شد ؟(3 مورد)

 

 

6-داد و ستد به صورت مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی را به وجود می آورد ؟

 

 

7-اولین شهرها در کجا و چگونه تشکیل شدند؟