در تاریخ 30/ 10 /95 کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک   با مدرسی آقای علیرضا لرستانی و به همت خانم مریم محمدی  کارشناس گروههای آموزشی شهرستان فارسان در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی برگزار گردید.