به نام خدا

موضوع :روشهای با لابردن تمرکز دانش آموزان در کلاس درس

بیشتر دانش آموزان با آن که با دقت و تمرکز سر کلاس درس حاضر می شوند .اما در موقع تدریس معلم پس از چند دقیقه حواسشان کاملا پرت می شود .در حالی که آنها ذهن خود را با افکار پراکنده مشغول کرده بودند .حتما شما هم دانش آموزانی را دیده اید که فقط سر کلاس به درس گوش فرا می دهند و در خانه بسیار کم مطالعه می کنند .بر عکس آن ها کسانی هم هستند که ساعت ها در منزل مطالعه می کنند ولی همواره از نمره یکم خود می نالند .بنابراین می بینیم که زمان مطالعه مهم نیست بلکه زمان مطالعه ی مفید و تمرکز ی که به آن دارند اهمیت دارد.                                           

حواس پرتی دانش آموزان سه منشا دارد

الف:    حواس پرتی درونی و ذهنی مانند

1-      مشغله ی ذهنی دانش آموزان :شامل مواردی از قبیل «درد ـرنج غم و غصه »

2-ترس ـخشم ـشادی

3-فشارهای روانی

4-گرسنگی و تشنگی

ب-بی دقتی و حواس پرتی بیرونی و محیطی

1-سردی و گرمی هوای کلاس

2-صداهای ناهنجار و گیج کننده

3-نور شدید ونور ضعیف

4-روشن بودن رسانه های صوتی و تصویری

ج-رخ دادن حوادث و اتفاقات

1-کمبود محبت و نشاط در خانواده

2-توقعات بیش از ظرفیت کودک

3-احساس ناامنی

4-مقایسه ی کو دک و نوجوان با سایر هم سالان خود

نکته:با توجه به مطالب گفته شده در این میان هر چقدر روش تدریس معلم خوب و جذاب باشد نمی توان اطمینان کرد که دانش آموز بر روی صحبت های معلم تمرکز کند

بنابراین معلم نباید سرکلاس تند تند قدم بزند

سعی کند جملات خود را آرام و بازبان گویا و ساده بیان کند

تمام مدت در کلاس نایستد و بهتر است در تمام نقاط کلاس حضور داشته باشد

راهای افزایش دقت و تمرکز حواس در دانش آموزان

1-خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است کمی استراحت لازم است

2-معلم باید جهت افزایش دقت کودکان از مطرح کردن مطالب تکراری خوداری کند و موضوع را عوض کند

3-ورزش و بازی موجب افزایش دقت کودکان است

4-اگر مطلبی یاد داده می شود همراه با تصویر باشد

5-نظم داشتن در امور تحصیلی کودکانی که بی نظم هستند

6-به دانش آموزان کم دقت مسئولیت داده و در کارهای گروهی شرکت کنند.

7-اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کنیم

8-زمانی که دانش آموزدقت میکند او را تشویق نماییم وبه او پاداش دهیم

بازیهای کلاسی برای بالابردن تمرکز دانش آموز

1-شمارش معکوس توسط دانش آمزان ویا برعکس حرف زدن

2-از دانش آموزان بخواهیم جملات به هم ریخته را کامل کند

3-متنی را تهیه و نقطه های کلمات را برداریم از دانش آموزان بخواهیم نقطه های کلمات را بگذارد.

محترم اسماعیلی بابادی – اموزگار مدرسه ی غیر انتفاعی سپیده ی باباحیدر