به نام خدا

آزمون هدیه های آسمانی پایه ی چهارم                                                                      تاریخ:

نام و نام خانوادگی:       

1-            جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-آخرین کتاب آسمانی ما مسلمانان...........................است.

-پیامبر اسلام (ص) می فرماید: « مومن...............................مومن است.»

-یکی از لقب های امام رضا(ع) .....................و به معنی ....................است.

- ...................نام قدیم شهر مشهد است.

-یکی از فایده های حضور در مسجد چاره جویی برای.................مسلمان است.

2- هر یک از موارد زیر به کدام موضوع اشاره می کند به هم وصل کنید.

اولین مسجد مسلمانان

نماز آیات

                                               

 

قبا

سیل و زلزله

 

                                                              

تیمم

                                     

وقت تنگ باشد

3-             این شکل چگونگی خواندن یک رکعت از نماز آیات را نشان می دهد با توجه به آیات سوره ی توحید آن را کامل کنید.

4-اولین پیام خدا که توسط فرشته ی وحی بر پیامبر (ص) نازل شد چه بود؟

 

 

5-چرا خدای مهربان حضرت محمد (ص) را به پیامبری برگزید؟

 

4-سه کار است که باعث می شود محبت میان دوستانت به تو زیاد شود آنها را نام ببرید؟

 

 

7-امام نهم ما چه نام دارد و دو تا از لقب های ایشان را بنویسید؟

 

8-کاظم یعنی چه و لقب کدام امام ما می باشد؟

 

9- فرق نماز صبح و نماز آیات را بنویسید؟

 

 

10- (خذوا زینکم عند کل مسجد) این آیه به چه چیزی اشاره می کند؟