به نام خدا

آزمون علوم پایه ی چهارم                                                                      نام و نام خانوادگی:

  هدف: بدن ما                                                                                            تاریخ:

1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

   الف) بدن همه ی جانداران از .....................ساخته شده است.

ب) برای مشاهده سلول ما از وسیله ای به نام..........................استفاده می شود.

ج) وقتی بدن رشد می کند، تعداد سلول ها ........................می یابد.

د) محل مبادله ی گازهای تنفسی با خون ......................است.

2- پاسخ درست را انتخاب کنید.

الف) مرکز فرماندهی سلول کدام قسمت است؟

غشاء                           هسته                    سیتوپلاسم                        دیواره

 

ب) برای داشتن تغذیه ی سالم و حفظ سلامت بدن کدام مورد اهمیت دارد؟

کافی بودن غذا               گوناگون بودن غذا                 بهداشت غذا                          همه ی موارد    

 

ج) کار کدام دو دستگاه ارتباط بیشتری با هم دارد؟

دفع ادرار- تنفس            گوارش- تنفس               گردش خون- تنفس             دفع ادار- گوراش

 

د) کدام مورد مواد دفعی سلول را نشان می دهد؟

 

کربن دی اکسید و اکسیژن        آب و اکسیژن            کربن و دی اکسید و آب             مواد غذایی و آب

هر جمله را به کلمه ی مناسب آن وصل کنید.

وظیفه ی تصفیه ی خون را بر عهده دارد           * دهان

اداره در آن ذخیره می شود                              * کلیه 

مواد از طریق آن وارد شش ها می شود             * مثانه     

گوارش غذا از آن آغاز می شود                       *گلبول قرمز

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 

1-سد بخش اصلی سلول را نام برده شکل نشان دهید.

 

 

2-کار روده ی باریک چیست؟

 

 

3-چرا قلب را تلمبه ی بدن می نامند؟

 

 

 

4-دو راه مراقبت از کلیه ها را بنویسید؟

 

 

5-کار سرخ رگ ها در بدن چیست؟

 

 

 

6-مایعی که دهان ترشح می شود چه نام دارد و کار آن چیست؟

 

 

 

 

7-مراحل رشد و تقسیم سلول را به ترتیب کشیده و شماره گذاری کنید؟

 

 

بازخورد معلم: 

 

بازخورد والدین: