بنام خالق هستی

امتحان نوشتاری  پایه ی چهارم                                                       نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی شهرستان فارسان

1-ویرگول نشانه ی چیست؟

الف: مکث کوتاه در جمله است      ب:توقف در جمله ایست      ج:تعجب و حیرت است           د: همه موارد

2-کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف:عروسک              ب:روبهک                   ج:پیامک                د:بابک

3-به کلمه هایی که تلفظ یکسان ،ولی معنی و شکل املایی متفاوتی دارند چه می گویند ؟

الف :هم آوا              ب:متشابه              ج:هم خانواده             د :گزینه های الف و ب

4- کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟

الف:خود آموز           ب:خود نویس           ج:خودمانی             د:خود جوش

5-واژه ی «قالب »و «غالب»را در دو جمله ی متفاوت به کار ببرید .

6-کامل کنید .

شناسنامه  یعنی --------------------------------------------------------------

انسان خود بین یعنی -----------------------------------------------------------

 

7-کدام یک از واژه های زیر از دو قسمت تشکیل شده اند ؟

استقبال  --------  دل انگیز ----------    جهان افروز ---------  گرفتار----------

8-با واژه های «سوغاتی »دو جمله (پرسشی و عاطفی ) بنویسید .

جمله پرسشی --------------------------------------------------------------

جمله عاطفی  --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

9-آیا می توانید یک بیت شعر بنویسید که در آن کلمه ارمغان باشد .

---------------------------------------------------------------------

 

10-مانند نمونه انجام دهید .

منتظر ، انتظار   اکنون بنویسید :

تحقیر ،    --------------------------------

محکم  ،  ---------------------------------

معلم ،    ---------------------------------

نقص  ،  --------------------------------