بسمه تعالی

 

نام ونام خانوادگی:                               تاریخ:                       نام مدرسه:

 

آزمون فارسی نوشتاری                      هدف: شناخت کلمات مخالف

پسرم سلام. با نام خدا فعالیت خود را آغازکن.

ابتدا به کلمات زیرخوب نگاه کن،بعد ازدقت مخالف هرکلمه را روبرویش بنویس.

درپایان ازجدول حروف، کلمات مخالفی راکه نوشته ای پیداکن وخیلی کم رنگ با رنگ دلخواه رنگ کن.

کلمه

مخالف کلمه

کلمه

مخالف کلمه

روز

 

خوب

 

زشت

 

خیلی

 

بالا

 

راست

 

جوان

 

شدید

 

رفت

 

سرد

 

پ

و

و

آ

م

د

ا

ب

ز

ی

ب

ا

ی

د

ص

پ

ی

ر

ی

ه

آ

ر

ا

م

ن

ا

ی

ل

چ

پ

م

ک

ب

گ

ر

م

ب

م

گ

ش

ب

دقت کن

 

                        

انتظارات

خ خ

خ

ق ق

ن ت

مخالف کلمات خواسته شده را نوشته است.

 

 

 

 

توانایی پیدا کردن کلمات را در جدول حروف داشته است.

 

 

 

 

فعالیت خود را مرتب وزیبا انجام داده است.

 

 

 

 

                                    

گروه آموزشی پایه دوم (خانم فدایی و پرکاس)