1-همه ی کلمه های زیر جمع هستند به جز ...                                                                   نقاشان                            امواج                           بادبان                   طوطیان  

2- جلا دادن یعنی :      جلد کردن           براق کردن           جلو رفتن         تزیین کردن

3- "هرگز"مخالف کدام کلمه است؟   هیچ وقت       گاهی اوقات      همیشه        همچنان

4- مخالف کلمه های (راضی،ناشنوا،تازه،اواخر،خراب) به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

خشنود،کر،نو،اوایل،آباد                                        ناراضی،کر،کهنه،آخر،خرابکار 

ناراضی،شنوا،کهنه،اوایل،آباد                                 ناراضی،کر،کهنه،اوایل،آباد  

5- کدامیک از جمله های زیر متن علمی هستند؟

گل ها به صدای آواز پرندگان گوش سپردند.       ستارگان چشمک زنان،آسمان را روشن کردند.

خانه های نواحی ویژگی های دارند تا گرم نباشند.     پروانه چرخش بال های زیبایش دیدنی است.

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب که در جعبه  لغت قراردارند کامل کنید.

پنهان  ،  منتظر  ،  ناتمام  ،  دعای  ،  احساس  ،  محتاج  ،  مسئولیت

 اوهمیشه قصه هایش را.......... می گذاشت تابچه ها.......... دیداربعدی وشنیدن بقیه ی قصه باشند.

آن روز ها حسین .......... می کرد به .......... این قلب های پاک به شدت .......... است.

پ) هر یک از کلمات یا عبارات را درجمله ای زیبا به کار ببرید.

حکیم: ------------------------------------------------------------------------------------------

پیغام: ------------------------------------------------------------------------------------------

سفرطولانی: -----------------------------------------------------------------------------------

گلستان: ----------------------------------------------------------------------------------------

ابرهای ضخیم: ---------------------------------------------------------------------------------

سر گروه آموزشی پایه ی چهارم