(به نام ایزد دانا)                                                                                                                

چک لیست هدیه های آسمان پایه چهارم                                                         تاریخ :   /    /                                                     

اهداف

انتظارات

خ خ

خ

ن ت

ق ق

آشنایی با نماز جماعت وبرخی ازاحکام قرآن

برخی از احکام نماز جماعت را بازگو می کند.

 

 

 

 

تمایل به شرکت در مراسم  نماز جماعت

به خواندن نماز جماعت علاقه نشان می دهد.

درباره ی اهمیت نماز جماعت با دوستانش گفتگو می کند.

آثار و نتایج نماز جماعت را بیان می کند.

آثارو فواید نماز جماعت را با نماز فرادی مقایسه می کند .

 

 

 

به جا آوردن نماز جماعت ورعایت احکام آن

نماز جماعت را با رعایت صحت آن انجام می دهد.

 

 

 

 

                                                                                                                         

بازخورد معلم :                                                                                     تاریخ و امضا

  

تهیه و تنظیم گروه آموزشی پایه چهارم (خانم فدایی)